Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διατακτικών σίτισης

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διατακτικών σίτισης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών / Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 17/11/2020 και ώρα 10.00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 06/11/2020
  • CPV: 22413000-8
  • Συνημμένα Αρχεία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινίσεις


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !