Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άνυδρου υγρού χλωρίου.

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου (Cpv 24311900-6) για ένα έτος (σε κυλίνδρους των 900kg), με δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας κατά +50%, -30%.

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την προμήθεια
    άνυδρου υγρού χλωρίου.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/09/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/08/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ -/-/-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις  
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !