Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/04/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 13/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 30/04/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 71317210-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !