Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας

Η Εταιρεία Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε. προσκαλεί τα συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία “Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης & Συν Ε.Ε.” και “Υδροδιαχείριση Ε.Π.Ε.” που συνέταξαν τις μελέτες: “Η/Μ Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίου Λυμάτων Α5” και “Η/Μ Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίου Λυμάτων Α2Β” της Πράξης “Εκπόνηση H/M μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.” που περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη του έργου “Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ” για την κατασκευή των υποέργων 1 και 2, να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 23.10.2020 και μέχρι τις 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (οδός Εγνατία 127, 6ος όροφος) προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο υπ’ όψιν της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Σχετική πρόσκληση: λήψη αρχείουΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !