Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ελαστικών/επίσωτρων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ελαστικών/επίσωτρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/06/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !