Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση σε Τεχνικό Σύμβουλο της υπηρεσίας «Συγκρότηση Φακέλου Σύμβασης και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Ανάθεση Σύμβασης Έργου (Μελέτη – Κατασκευή) με Αντικείμενο την Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127»

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειμένου να αναθέσει σε Τεχνικό Σύμβουλο την υπηρεσία με τίτλο «Συγκρότηση Φακέλου Σύμβασης και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Ανάθεση Σύμβασης Έργου (Μελέτη – Κατασκευή) με Αντικείμενο την Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127» με εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 40.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

– Θέμα διαγωνισμού: Ανάθεση σε Τεχνικό Σύμβουλο της υπηρεσίας «Συγκρότηση Φακέλου Σύμβασης και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Ανάθεση Σύμβασης Έργου (Μελέτη – Κατασκευή) με Αντικείμενο την Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127»
– Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/07/2020
– Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 31/07/2020
– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/08/2020, 13:00.

Βοηθητικά αρχεία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: λήψη αρχείου
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς: λήψη αρχείου
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων: λήψη αρχείουΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !