Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας Σίνδου

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών  αντλίας Σίνδου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 07/07/2017
  • Προκήρυξη  
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !