Η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: “Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς» της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, με κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_9_184, προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένο Χημικό, τουλάχιστον δωδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων, μέσα στο διάστημα διάρκειας του έργου (έως 30-6-2015) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο έργο…

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου χημικού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/02/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης