Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 20/4/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης –
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ –
  • Ημερομηνία ανάρτησης –
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !