• Θέμα διαγωνισμού: Μεταφορά Ιλύος για διάθεση στη γεωργία
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/08/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/07/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !