Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχειρηματικής Αξιοποίησης Της Ιλύος Της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) δημοσιοποιεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηματικής αξιοποίησης της ιλύος στην Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (φορείς) να υποβάλουν πρόταση συνεργασίας με την ΕΥΑΘ Α Ε. με στόχο την επιχειρηματική αξιοποίηση α. της αποθηκευμένης ιλύος στην ΕΕΛΘ που έχει παραχθεί στο διάστημα 2006-2011 αλλά και β. της καθημερινά παραγόμενης ιλύος που μέρος ή στο σύνολό της δύναται να έχει υποστεί θερμική ξήρανση στην μονάδα θερμικής ξήρανσης που έχει κατασκευαστεί στην ΕΕΛΘ.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !