Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή ισχύος στο αντλιοστάσιο Καλλιθέας

  • Θέμα διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή ισχύος στο αντλιοστάσιο Καλλιθέας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/11/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !