Προμήθεια ζεόλιθου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ζεόλιθου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/02/2021 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/02/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !