Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς και πέδιλων υδροστομίων πυρκαγιάς

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς και πέδιλων υδροστομίων πυρκαγιάς
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/05/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !