Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς DN80, πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN80 και πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN100

Προμήθεια ογδόντα 80 υδροστομίων πυρκαγιάς DN80, είκοσι (20) πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN80 και δέκα (10) πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN100

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς DN80, πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN80 και πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN100
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/05/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/04/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !