Προμήθεια Υδρομετρητών Μεγάλων Διατομών

Προμήθεια: Α) 20 υδρομετρητών DN 50 σύνθετων τύπου Woltman, Β) 10 υδρομετρητών DN 50 απλών τύπου Woltman, Γ) 40 υδρομετρητών DN 20, Δ) 60 υδρομετρητών DN 25 και Ε) 60 υδρομετρητών DN 40.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Υδρομετρητών Μεγάλων Διατομών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !