ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 20/3/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 27/3/2018 ώρα 9.00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 20/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !