Προμήθεια υδρομετρητών DN20 & DN40

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια υδρομετρητών DN20 & DN40.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/06/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/06/2018 ώρα 14:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/05/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22/05/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !