ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΓΡΑΣΟΥ

Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΓΡΑΣΟΥ

  • Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: 20/8/2020 ώρα 13:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 3/8/2020
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 3/8/2020
  • Συνημμένα Αρχεία: Λήψη Αρχείου
  • Πρόσκληση ενδιαφέροντος: ΝΑΙ
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις:


Connect to our networks !