Προμήθεια τροχήλατου πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος αυτομάτου αναρροφήσεως

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια τροχήλατου πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος αυτομάτου αναρροφήσεως
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/11/2018  10:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/11/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 07/11/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !