ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας

Θέμα διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας με Διεπαφή Συστήματος SCADA για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.)

 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/02/2022 ώρα 10:00.
 • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/12/2021.
 • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/02/2022 ώρα 09:00.
 • CPV: CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης».
  CPV: 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».
  CPV: 48151000-1 «Προμήθεια Συστήματος ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή».
 • Ημερομηνία ανάρτησης: 31/12/2021.
 • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
 • Προκήρυξη: Λήψη αρχείου
 • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
 • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !