Προμήθεια, τμηματική μεταφορά & παράδοση εξακοσίων τόνων (600 tn) διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, τμηματική μεταφορά & παράδοση εξακοσίων τόνων (600 tn) διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας τουλάχιστον 12,5% κ.β σε ενεργό χλώριο στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε., εκτός της ΕΕΝΘ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/01/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/12/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 11/01/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 24312220-2
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/12/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !