Προμήθεια θερμικής κάμερας για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια θερμικής κάμερας για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 31/01/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 31/01/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/01/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !