Προμήθεια τεσσάρων (4) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια τεσσάρων (4) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/08/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 23/07/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !