ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ -/-/-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !