Προμήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας για το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 05/07/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 23/07/2018   12:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 13/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !