Προμήθεια Συσσωρευτών 2021

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Συσσωρευτών 2021

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/11/2021 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/11/2021
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 05/11/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου