• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευής μέτρησης παροχής βιοαερίου, θερμικής μάζας, τύπου παρεμβολής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/12/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/12/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !