Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/-/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/05/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 10/05/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !