Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !