Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PEx
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/04/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/03/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !