Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων

  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 16/7/2020 ώρα 10.00 π.μ.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης & κατάθεσης προσφορών: 16/7/2020 ώρα 10.00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 02/07/2020.
  • Συνημμένα Αρχεία: Λήψη αρχείου
  • Προκήρυξη: OXI
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις:
  • Τεύχoς διακήρυξης: ΝΑΙ