ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/3/2018  ώρα 14.30
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/03/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 07/03/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !