Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 30/06/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/06/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου