• Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN50, DN40 & DN20
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/09/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !