Προμήθεια πυροσβεστήρων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πυροσβεστήρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 30/10/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/10/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !