Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια της Αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια της Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !