Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 08/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/05/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 16/05/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !