Προμήθεια προωθητικού υλικού

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια προωθητικού υλικού.
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια προωθητικού υλικού, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 14/7/2015 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια προωθητικού υλικού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/07/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/07/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !