Προμήθεια προωθητικού υλικού.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια προωθητικού υλικού.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/07/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21/7/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/07/2019.
  • Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !