Προμήθεια Προωθητικού υλικού

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Προωθητικού υλικού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/07/2018  14:30 μμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/06/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 29/06/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !