Προμήθεια προεκτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων και παροχή υπηρεσίας δίπλωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια προεκτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων και παροχή υπηρεσίας δίπλωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 28/09/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 05/10/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 05/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !