Προμήθεια προεκτυπωμένων εντύπων & εμφακέλωσης λογαριασμών

Θέμα διαγωνισμού:  Προμήθεια προεκτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων καθώς και παροχή υπηρεσιών εργασιών εμφακέλωσης και δίπλωσης λογαριασμών της ΕΥΑΘ ΑΕ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/02/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 07/02/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 02/03/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 79800000-2, 79920000-9, 64110000
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 07/02/2022
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !