• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια plotter (εκτυπωτή μεγάλων σχεδίων) Τμήματος GIS
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης