Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών μετρητών αποστάσεων

Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών μετρητών αποστάσεων

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών μετρητών αποστάσεων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία κατάθεσης προσφορών 19/03/2019 13:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Πρόσκληση Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !