Προμήθεια πενήντα (50) υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πενήντα (50) υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/05/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/04/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19/04/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !