Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/10/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 22/09/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 19/10/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 30000000-9
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 22/09/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !