Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής, προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων, τετρακοσίων ευρώ (57.400,00€), πλέον ΦΠΑ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/06/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/05/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 02/06/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 30000000-9
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !