Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 5/12/2017 ώρα 10πμ
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 5/12/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/11/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22/11/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !