Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 31/08/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 31/08/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/08/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !